Trail 100cc

trail100cc.jpg

starter elektrik , mesin 4 tak , kapsitas 100 cc